tri starcaBlagodati kojim je milostivi Allah obdario ljude ne mogu se pobrojati. Dvije su blagodati, kako kažu učenjaci, najveće. Na prvom mjestu je vjerovanje/iman. Pa velike li sreće za one koji vjeruju Allaha na ispravan način i s imanom presele na Ahiret, vječni svijet. Na drugom mjestu je pripadnost ummetu/zajednici Muhammeda, a.s. Kur’an je potvrdio da je njegov ummet najbolji koji se ikada pojavio među ljudima, jer je to ummet koji naređuje dobro a odvraća od zla.

Tako je onaj kome su date ove dvije blagodati vlasnik dva najveća nimeta.Milostivi Allah ispravno vjerovanje (iman) i praksu (sunnet) Njegovog Poslanika čuva preko istinskih i iskrenih učenjaka koji su duboko upućeni u nauku (er-rasihune fi’l-ilm). Takvi učenjaci imaju četiri svojstva. Između njih i Allaha je bogobojaznost (takva). Između njih i Allahovih robova je poniznost. Između njih i dunjaluka je sustezljivost (zuhd). A između njihi njihovih nefsova je borba (mudžaheda). Jedan od zasigurno najzaslužnijih učenjaka za opstanak čistog i zdravog vjerovanja i ispravnog prakticiranja vjere jeste Ebu Hanife.

On je najveći imam (Imami ea’zam), koji je neprikosnoveni  autoritet u akaidu (vjerovanju, ubjeđenju) i autor je el-Fikhu’l-Ekbera, temeljnog djela iz akaida. Semerkandska škola na čelu s Imami Maturidijem je do u detalje razradila načela i finese ispravnog vjerovanja. Ebu Hanife je i utemeljivač najrasprostaranjenijeg mezheba u fikhu. Pa, neka je milostivom Allahu nebrojena hvala što nas je počastio da budemo baštinici Ebu Hanifinog/Maturidijevog akaida i Ebu Hanifinog mezheba.

Jedan mudrac je, prilikom smrti, sinovima uvasijetio, a bili su džemat, i rekao: “Donesite mi nekoliko štapova!” Potom ih je sabrao i rekao: “Slomite ih ovako sabrane!”, pa to nisu bili u stanju učiniti. Zatim je štapove razdvojio i rekao: “Uzmite jedan po jedan štap, pa ih slomite.” Kada su ih tako polomili, kazao im je: “Ovako ćete biti poslije mene; sve dok budete u džematu neće vas neprijatelji savladati. A ako se podvojite, neprijatelj će vas se dočepati i onda vas uništiti.”Bilo bi plaho dobro da u svojim porodicama ojačamo džemat, kako bi ga mogli pojačati u društvu. Svaka porodica, pored svih obaveza, bi trebala izabrati jednu noć u sedmici kada bi okupljeni učili Kur’an i čitali hadise Allahovog Poslanika, a.s.

foto ilustracija