ismijavanjeIako smo navikli da pojam kamate vežemo isključivo za ekonomiju i pozajmljivanje novca, Ibn Hatim prenosi od hazreti Aiše kako je Pejgamber a.s, upitao ashabe  koja je najgora vrsta kamate. “Najgora kamata kod Allaha je okaljati čast muslimana“, kazao je Pejgamber, a.s, i proučio ajet: “A oni koji vjernike i vjernice vrijeđa­ju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh“. (Al-Ahzab, 58)

Vrijeđanje musli­mana danas je skoro pa navika u raspravama pa čak i običnim razgovorima, kada musliman ne obraća pažnju šta i kako o muslimanima govori. Mnogi kažu da govore o nekorne samo istinu. Govoriti istinu o muslimanu je ogovaranje, a govoriti neis­tinu, tj. lagati je potvora. I jedno i drugo je očit grijeh i osobina licemjera i nevjernika.

Ashab Abdullah Ibn Mes’ud, r.a, koji je bio jedan od najbližih Pejgamberu, a.s, toliko da su ga neki smatrali članom njegove porod­ice, svakoga je uvažavao i ni­je se nikada nikom podrugljivo nasmijao, što dokazuje i njegova izreka: „Kada bih se ismijavao psu, bojim se da se ne pretvorim u psa. Ja ne podnosim kada vi­dim da je čovjek dokon, niti radi šta za Ahiret, niti za Dunjaluk.“

Interesantno je da Ibn Mosud spominje dokolicu, odnosno stanje u kojem upravo i nastaju šale, “zafrkancije“ na račun dru­gih ljudi. To je posebno izraženo u današnjem svijetu društvenih mreža koje bi se mogle nazva­ti medijima dokolice. S druge strane, kada je čovjek žrtva dokoličara, kako na društvenim mrežama tako i u drugim situ­acijama, koji ga mogu uvrijedi­ti ili ismijati, trebao bi imati na umu čuvanje svog dostojanstva prilikom reakcije na tu uvredu ili ismijavanje, a dostojanstvo se u ovim situacijama čuva prven­stveno strpljenjem i osobinom koju je teško njegovati, a pre­poručio je sam Pejgamber, a.s, Imami Ahmed bilježi slučaj ka­da je Haris ibn Kuddame došao Pejgamberu, a.s, i zamolio ga da mu kaže riječ/rečenicu koja će mu koristiti, ali da je kratka, kako bi je mogao zapamtiti. “Ne ljuti se“, rekao je Pejgamber, a.s. To je ponovio više puta, stalno govoreći: “Ne ljuti se!“

U našoj svakodnevici niz je trenutaka kada nam je potrebno strpljenje. Ne zaboravimo da je to zapravo ibadet i u tom trenutku srdžbe zamislimo Pejgambera, a.s., koji nam lično kaže: “Ne ljuti se!“ Možemo li ga poslušati?

E.Subašić,preporod broj 18/1124