foto ilustracija sirinEbu Bekr, Muhammed ibn Sirin, u islamskom i neislamskom svijetu više poznat kao Ibn Sirin, spada u generaciju tabiina, što će reći u generaciju učenika Pejgamberovih s.a.v.s. drugova (ashaba). Rođen je i živio je u Basri, u 1. stoljeću po Hidžri, a na ahiret je preselio, takođe u Basri, početkom 2. stoljeća po Hidžri (110. godine po Hidžri, odnosno 729. godine po Miladu). Kao što se to da zaključiti i iz samog štiva ove knjige, Ibn Sirin je bio sufija.Bio je suvremenik i sugrađanin čuvenog sufije El-Hasan El-Basrija. Iako je bio izuzetan sufija i svestran učenjak, El-Hasan El-Basri se nerijetko za tumačenje svojih snova obraćao Ibn Sirinu. To stoga što je Ibn Sirin bio i ostao neprikosnoveni autoritet (hudždže) u nauci tumačenja snova. 
Kod muslimanskih naroda postoje desetine i desetine tabirnama (knjiga o tumačenju sno­va), pisanih kako od strane ranijih tako i od strane kasnijih islamskih učenjaka, i kod svih njih Ibn Sirin važi kao neprikosnoveni autoritet, tako da njemu u nauci tumačenja snova pripada mjesto koje u tefsiru (tumačenje Kur'ana) pripada Ibn Abbasu r.a. Pored toga što mu u nauci tumačenja snova pripada tako istaknuto mjesto, Ibn Sirin se istakao i kao vrstan mufessir (komentator Kur'ana), muhaddis (učenjak u hadiskoj nauci) i fakih (šeriatski pravnik). U Hadiskoj nauci Ibn Sirin se, kao prenosilac hadisâ, ubraja u kategoriju pouzdanih prenosilaca (ehlu-s-sika). 
Kao i brojni islamski učenjaci i Ibn Sirin je dopao zatvora. U zatvoru je čak i umro. Mada se tačno ne zna zbog čega je dopao zatvora, lahko je pretpostaviti da se može desiti da onaj ko zna dobro protumačiti san, san protumači onako kako to ne odgovara nekome od vlastodržaca ili njima bliskih. 
Pošto je Ibn Sirin živio prije 13 stoljeća, dakle u vrijeme u koje su se prevozna sredstva, oružana sredstva i drugo umnogome razlikovala od današnjih, želimo da napomenemo da se u tumačenju tih pojmova (današnjih prevoznih sredstava, pojedinih vrsta oružja i dr.) ukoliko se sanjaju, treba držati analogije, uz uvažavanje ostalih principa ove nauke.