Početkom ove sedmice tačnije u ponedjeljak 28.augusta 2023.godine završeni su radovi asfaltiranja ulice koja ide od mosta pored zgrade Lovačkog društva „Lane“ prema Islamovcu. Ova ulica je zbog imovinsko pravnih odnosa bila na čekanju više od deset godina.

ULICA MOST 2

Sugrađani koji žive u tom dijelu Mjesne zajednice Gornji Rahić su imali velikih problema naročito u jesen i zimu kada su kiše česte te je prolaz tom ulicom bio zaista težak i blatnjav. Nakon riješenih imovinsko pravnih odnosa pristupilo se raspisivanju tendera za  izvođenje radova u dužini od 250 metara.

Na tenderu je posao dobila firma d.o.o. „Galax“ Donji Žabar. Firma je u predviđenom roku pristupila izvođenju radova te iste i završila. Put je kako smo naveli rađen u dužini od 250 metara,širine 6 metara, na  putu je urađen oborinski kolektor (odvodnja sa šahtama i slivnicima), isto tako urađeni su ivičnjaci sa obje strane puta.

Ovaj dio radova asfaltiranja dijela ulice je koštao 146,592,81 KM(stotinučetrdesethiljada petstotina devedest dvije).

ULICA MOST 1Dio puta koji je urađen ima veliki značaj ne samo za lokalnu zajednicu nego i za komplet Brčko distrikt jer ova dionica puta kako smo naveli povezuje Gornji Rahić  i Islamovac koji je da podsjetimo predviđen od posebne važnosti zbog prirodnih ljepota i okoliša u okviru kojih se stroga zaštita površinskih i dubinskih slojeva zemljišta, voda, flore i faune kombinira s aktivnostima znanstvene promocije i izletničkog turizma koje moraju biti prikladno regulirane.

Zaslugu za obezbjeđena sredstva  iz budžeta Vlade Brčko distrikta zaslužni su zastupnici iz SDA odnosno najviše tome je doprinio  gospodin Sead Softić .

Ostaje još posla na ovoj dionici odnosno nastavak asfaltiranja ka Islamovcu jer ima više kilometara makadama.

Prema riječima našeg sagovornika iz institucija Brčko distrikta za sada nije u planu ove godine nikakav nastavak radova na ovom putu.