Jednoga dana hazreti Bajezid Bistami usni san u kojemu vidje sebe u sinagogi obučenog kao jevreja. Sprva bijaše zbunjen, no, kako vizija učesta odluči jednoga dana obuči se kao jevrej i otići u obližnju sinagogu.

U sinagogi jevreji već bijahu okupljeni i čekaše na rabina da dođe i započne predavanje. Nakon izvjesnoga vremena rabin dođe i htjede započeti predavanje. No, glas mu zadrhta, jezik se zamrznu i ne mogaše izustiti niti jednu riječ. Pribra se i reče: “Među nama je danas jedan sljedbenik Muhammeda. Ne mogu govoriti jer je došao iskušati nas.”
Jevreji ga upitaše: “Kako znaš da je među nama musliman?” Rabin, na iznenađenje prisutnih, odgovori kur’anskim ajetom: “Na licima njihovim vidi se trag od činjenja sedžde (padanja ničice).” (48:26.)
Kada to čuše, nasta galama i jevreji zatražiše od rabina da im pokaže gdje sjedi taj musliman te da im dozvoli da ga ubiju. Na to rabin reče: “Ne, ne možemo ga ubiti ‘tek tako’. O muhammedanče, tako ti tvoga Poslanika, dođi do mene da porazgovaramo. Postavit ću ti neka pitanja. Ako na sva odgovoriš tačno i time nam otkloniš sumnju u Muhammedovo poslanstvo, svi ćemo prihvatiti islam. U suprotnome, ostat ćemo jevreji a tebe ćemo ubiti.” Kada je to čuo, Bajezid Bistami ustade i priđe rabinu očekujući njegova pitanja.


. Rabinova pitanja

Rabin upita: “Šta je to jedan što nema dva?”
Bistami odgovori: “Allah uzvišeni je jedan, nema dvojice: ‘Reci: -On, Allah, Jedan je!-‘ ” (112:1.)
Rabin upita: “Šta je to dva što nema tri?”
Bistami odgovori: “To su noć i dan - dva znaka Allahova: ‘A noć i dan Mi smo dvama znacima učinili, pa znak noći uklanjamo, a znak dana vidljivim činimo, kako biste vi od Gospodara vašega blagodati tražili i kako biste broj godina i računanje vremena znali. I sve smo pomno objasnili.’” (17:12.)
Rabin upita: “Šta je to tri što nema četiri?”
Bistami odgovori: “To su tri tmine u utrobi žene u kojima se čovjek stvara: ‘A vas u utrobama vaših majki stvara, stvorenje nakon stvorenja, u tri tmine!’ ” (39:6.)
Rabin upita: “Šta je to četiri što nema pet?”
Bistami odgovori: “To su četiri mjeseca kod Allaha sveta: ‘Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Knjizi Allahovoj, sve od Dana kad je nebesa i Zemlju On stvorio, a četiri mjeseca su sveta.’ ” (9:36.)
Rabin upita: “Šta je to pet što nema šest?”
Bistami odgovori: “To je pet islamskih šarta – očitovanje vjerovanja u Allaha i Muhammeda, alejhisselam, namaz, post, zekat i obavljanje hadža: ‘O vjernici! Vi vjerujte u Allaha, i u Poslanika Njegova.’ (4:136.) ‘Namaz obavljajte, i zekat dajite...’ (2:43.) ‘O vjernici! Propisuje vam se post...’ (2:183.) ‘I Allaha radi nek’ ljudi Hram hodočaste...’ (3:97.)”
Rabin upita: “Šta je to šest što nema sedam?”
Bistami odgovori: “To je šest dana u kojima su Zemlja, nebo i sve između njih stvoreni: ‘A Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što između njih je za šest Dana, i Nas nije malaksalost zadesila!’ ” (50:38.)
Rabin upita: “Šta je to sedam što nema osam?”
Bistami odgovori: “To je sedam nebesa koje Allah stvori: ‘Koji sedam nebesa stvori na katove, a u onom što Svemilosnog stvorenje je ti ne vidiš nikakvo komešanje! Pa, pogled vrati opet: da li vidiš ikakav nered?’ ” (67:3.)
Rabin upita: “Šta je to osam što nema devet?”
Bistami odgovori: “To je osam meleka nosača Allahova Prijestolja (‘Arša): ‘A meleki na krajevima njegovim bit će, Prijestolje Gospodara tvoga toga dana iznad njih osmerica nosit će...’ ” (69:17.)
Rabin upita: “Šta je to devet što nema deset?”
Bistami odgovori: “To je devet znakova datih Musau, alejhisselam, kao pouka Faraonu: ‘A Musau smo Mi devet znakova jasnih dali...’ ” (17:101.)
Rabin upita: “Šta je to deset što nema jedanaest?”
Bistami odgovori: “To je deset noći kojima se Allah zaklinje: ‘Tako Mi zore, i deset noći...’ ” (89:2.)
Rabin upita: “Šta je to jedanaest što nema dvanaest?”
Bistami odgovori: “To je jedanaestero Jusufove, alejhisselam, braće: ‘Kad reče Jusuf ocu svome – O moj oče! Doista sam sanjao jedanaest zvijezda... vidio sam ih kako ničice padaju meni!’ (12:4.) ‘a oni zbog njega ničice padoše, i Jusuf reče – O moj oče! Ovo je značenje sna moga otprije, Gospodar moj obistinio mi ga je...’ (12:100.)”
Rabin upita: “Šta je to dvanaest što nema trinaest?”
Bistami reče: “To je dvanaest vrela koja izviraše iz stijene za dvanaest plemena, bratstava, naroda Musaa, alejhisselam: ‘I kada Musa zatraži vode narodu svome, naredismo Mi: -Udari štapom svojim po stijeni!– Iz stijene dvanaest vrela provrije, svako bratstvo znalo je pojilište svoje! –Jedite i pijte iz opskrbe Allahove i po Zemlji nered čineći ne griješite!-’ ” (2:60.)
Rabin upita: “Šta je to trinaest što nema četrnaest?”
Bistami odgovori: “To je trinaest nebeskih tijela koje Jusuf, alejhisselam, vidje u snu kako mu sedždu čine: ‘Kad reče Jusuf ocu svome: - O moj oče! Doista sam sanjao jedanaest zvijezda, i Sunce, i Mjesec; vidio sam ih kako ničice padaju meni!-‘ ” (12:4.)
Rabin upita: “Šta je to četrnaest što nema petnaest?”
Bistami odgovori: “ To su sedam nebesa i sedam zemalja koje je Allah uzvišeni stvorio: ‘Allah je Onaj Koji je sedam nebesa stvorio, a i zemalja baš toliko!’ ” (65:12.)
Rabin upita: “Šta je to petnaest što nema šesnaest?”
Bistami odgovori: “To su sedam noći i osam dana u kojima je vjetar ledeni, moćni, uništavao narod Ad: ‘A Ad kad je posrijedi, on uništen bi vjetrom ledenim, moćnim! Potčini ga nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih, pa si u njima ljude povaljane vidio ti, poput šupljih debala datulinih!’ ” (69:6-7.)
Rabin upita: “Koji su to ljudi koji lagaše a ući će u Džennet, a koji su to ljudi koji istinu govoriše a ući će u Džehennem?”
Bistami odgovori: “Oni koji slagaše a ipak će ući u Džennet jesu braća Jusufa, alejhisselam: ‘I uvečer oni dođoše ocu svome plačući, i govoreći: -O oče naš! Doista, bili smo otišli da se u trčanju nadmećemo a Jusufa kod stvari naših ostavismo, pa ga pojede vuk! Premda istinu zborimo mi, ti nama nećeš vjerovati!- I donesoše Jusufovu košulju, lažnom krvlju natopljenu.’ (12:16-18.)
‘–Od Gospodara ću svoga- reče on –vama tražiti oprosta, On doista grijehe prašta i samilostan je!-‘ (12:98.)
Oni koji govoriše istinu a ipak će ući u Džehennem jesu jevreji i kršćani, koji tvrdiše jedni za druge da ovi drugi nisu na Pravome putu: ‘Jevreji vele: -Kršćani su ni na čemu!- A kršćani vele: -Jevreji su ni na čemu!’ A oni čitaju Knjigu. Tako govore nalik njima samo oni koji ne znaju, a Allah će im presuditi na Sudnjem Danu o onome u čemu se podvajaju!’ (2:113.)”
Rabin upita: “Šta je značenje ajeta 1-4., sure Oni koji pušu (ez-Zarijat): ‘Tako Mi onih koji pušu, i onih koji teret nose, i onih koji lahko jezde, i onih koji vrše naredbe im dodijeljene...’?”
Bistami odgovori: “Oni koji pušu, misli se na zrak. Oni koji teret nose, misli se na oblak koji nosi kišu. Oni koji lahko jezde jesu brodovi, a meleki koji vrše naredbe im dodijeljenje jesu meleki zaduženi za podržavanje života.”
Rabin upita: “Šta je to što nema duše niti dašaka a ipak diše?”
Bistami odgovori: “To je zora: ‘(i zaklinjem Se) zorom kada diše...’ (81:18.)”
Rabin upita: “Kakva je to grobnica koja se kreće a kreće se i onaj u njoj?”
Bistami odgovori: “To je kit koji proguta Junusa, alejhisselam: ‘i riba ga proguta, a bio je prokletstvo zaslužio.’ (37:142.)
Rabin upita: “Kakva je to voda koja nije došla niti iz zemlje niti sa neba?”
Bistami odgovori: “To je voda koju hazreti Sulejman, alejhisselam, posla Belkisi, kraljici od Sabe. Bio je to znoj konja.”
Rabin upita: “Koje četvero nemaju niti oca niti majke?”
Bistami odgovori: “To su: hazreti Adem, alejhisselam: ‘Kada tvoj Gospodar reče melekima: -Ja ću doista od gline stvoriti čovjeka...-’ (38:71.); hazreti Hava: ‘A On je Taj Koji vas od jednog čovjeka stvara, i od njega je ženu mu stvorio da uz nju smiraj nađe.’ (7:189.) Zatim ovan koji bijaše Ibrahimu, alejhisselam, zamjena za žrtvovanje sina: ‘I kurbanom velikim ga iskupismo...’ (37:107.), te deva koja bi poslana kao znamenje Semudu, narodu hazreti Saliha, alejhisselam: ‘A Semudu smo Mi kao čudo očito kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali. A čuda Mi dajemo samo da zastrašimo.’ (17:59.)”
Rabin upita: “Čija krv prva poteče Zemljom?”
Bistami odgovori: “To je krv Habila kojega brat njegov Kabil ubi: ‘I duša njegova navrati ga da ubije brata svoga, i ubi ga...’ (5:30.)”
Rabin upita: “Šta je to što je Allah stvorio a zatim to kupio?”
Bistami odgovori: “To je duša osobe vjernika: ‘Allah je zbilja od vjernika kupio duše njihove i imetke njihove, a za to njima – džennet pripada!’ (9:111.)
Rabin upita: “Kakav je to glas kojega Allah stvori a potom o njemu loše govori?”
Bistami odgovori: “To je glas magarca: ‘U svom hodu smjeran budi i glas svoj ti obori! Zbilja, najmrskiji je glas revanje magarca!-‘ (31:19.)
Rabin upita: “Kakvo je to stvorenje kojega Allah stvori i od te veličanstvenosti stvori strah?”
Bistami odgovori: “To je ženska spletka: ‘I kad on vidje da je košulja njegova straga rastrgana, reče: -Ovo je čin ženske spletke vaše, vaše spletke ženske zbilja su velike!-‘ (12:28.)”
Rabin upita: “Šta je to što Allah stvori a potom za to upita?”
Bistami odgovori: “To je štap hazreti Musaa, alejhisselam: ‘On je sve stvorio, On zna sve!’ (6:101.) ‘-A šta ti je to u ruci desnoj, o Musa?- -Ovo je štap moj- odgovori on...’ (20:18.)”
Rabin upita: “Koji je najbolji od svih mjeseci, i koja je najbolja od svih noći?”
Bistami odgovori: “Najbolji mjesec je mjesec ramazana: ‘U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, Upute za ljude, i jasnih dokaza Prave Staze, i lučenja Istine od laži.’ (2:185.) Najbolja noć je Noć sudbine (Lejletul-kadr): ‘Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci!’ (97:3.)”
Rabin upita: “Postoji jedno drvo koje ima dvanaest grana, svaka grana ima trideset listova, a svaki list ima pet plodova, dva na Suncu i tri u sjenci. Kakvo je značenje ovoga drveta?”
Bistami odgovori: “Drvo predstavlja jednu godinu, grane predstavljaju dvanaest mjeseci, lišće predstavlja dane u mjesecu, a plodovi predstavljaju pet namaza (dva dnevna i tri noćna).”
Rabin upita: “Kakva je to stvar koja tavafi (kruži) oko Kabe u Mekki a nema dušu?”
Bistami odgovori: “To je Nuhova, alejhisselam, lađa, koja je nakon Potopa doplovila u Arabiju i tavafila Kabu.”
Rabin upita: “Koliko je izaslanika Allah poslao kao poslanike?”
Bistami odgovori: “Allah dragi najbolje zna, ali je rečeno da je poslao 126 000 izaslanika, od kojih njih 313 bijahu poslanici (donesoše sobom Knjigu).”
Rabin upita: “Koje su to četiri stvari identičnoga korijena ali njihovi okus i boja su različiti?”
Bistami odgovori: “To su oči, uši, usta i nos. Suze očiju su kiselkaste, smola ušiju gorka, sline iz nosa bljutave a pljuvačka iz usta slatka.”
Rabin upita: “Šta znači revanje magarca?”
Bistami odgovori: “Znači zazivanje prokletstva na nepravedne poreznike.”
Rabin upita: “Šta znači lavež psa?”
Bistami odgovori: “Propast za one koji sumnjaju u postojanje Džehennema.”
Rabin upita: “Šta simbolizira govedo?”
Bistami odgovori: “Zikr (spominjanje) Allaha i znak da je sva slava Njemu.”
Rabin upita: “Šta simbolizira kamila?”
Bistami odgovori: “Allah nam je dovoljan, on nam je dovoljan kao zaštitinik.”
Rabin upita: “Šta simbolizira paun?”
Bistami odgovori: “Allah neizmjerno voli, Onaj koji sjedi na Prijestolju (‘Aršu).”
Rabin upita: “Šta simbolizira prelijepi poj slavuja?”
Bistami odgovori: “Tako se oni ‘čisti’ sjećaju Allaha jutrom i večeri.”
Rabin upita: “Kome je Allah poslao Objavu a nije ni čovjek, ni džin, ni melek?”
Bistami odgovori: “To je pčela: ‘A Gospodar tvoj pčeli objavljuje...’ (16:68.)
Nakon ovoga rabin više ne mogaše ništa pitati pa ušutje. Hazreti Bajezid Bistami reče: “Sada ti meni odgovori na jedno pitanje. Šta je ključ Dženneta?”
Rabin odgovori: “Ako dadnem odgovor na ovo pitanje ovaj će me skup linčovati.”
Skup zavika: “Nećemo ti ništa! Hajde, reci nam odgovor!”
Rabin reče: “Slušajte! Ključ Dženneta su slijedeće riječi: Svjedočim da ne postoje božanstva već samo Allah, te da je Muhammed, alejhisselam, Njegov poslanik.”
Kada ovo čuše, svi odreda prihvatiše islam a hazreti Bajezid Bistami vrati se kući zadovoljan, Allahu zahvaljujući.

 

Priređeno usmeno predanje
Autor: Samir Beglerović