ي َ أ َٰٓ ِذي َن َءا َمنُوا ٱتَّقُوا ۡر يَ ٱلَّ ٱ َّّللَ تَنظُ َول س ۡ ۡ َّدَم ۡت نَف َّما د َوٱتَّقُوا ه َ ٱ َّّللَ ٱ َّّللَ إِ َّن ق ِلغَ ِي ُر ب تَۡعَملُو َن

priroda blagaj O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. (El-Hašr, 18)

Izdvojit ćemo dva momenta o kojima ovaj kur'anski ajet govori a oba se tiču čovjekovog djela „neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio“.

Prvi momenat: Dragi Bog od nas očekuje da se bavimo sobom i da se svakodnevno preispitujemo. Allahov Poslanik a.s.veli: "Preispitajte sami sebe i položite sami sebi račun prije nego ga drugim budete polagali, procijenite svoja djela prije nego vam ih drugi budu procjenjivali!"

Preispitivanjem sebe popravićemo svoje djelovanje i pročistiti naše namjere. Za djela ispred kojih možemo staviti bismillah-u ime Allaha, znajmo da su dobra i znajmo da smo na dobrom putu, djela ispred kojih ne možemo staviti bismillah su loša. Svakodnevnim preispitivanjem sebe, nećemo imati kad druge preispitivati i tuđu brigu vodit.

Drugi momenat: Uzvišeni Allah od nas očekuje da planiramo naše živote, da imamo ciljeve ovosvjetske-dunjalučke koji će naravno biti usklađeni sa ahiretskim. Kažu: „Ko ne planira, zapravo planira svoj neuspjeh“ Musliman je čovjek od akcije i teži uspjehu, nastoji postići svoje postavljene ciljeve i ostaviti traga na dunjaluku kako bi bio upamćen po dobru. Za sve to je potrebna dobra organizacija, fokusiranost i ulaganje truda. Hazreti Alija veli: "Ko misli da bez truda i borbe može doći do cilja, taj se samo zanosi iluzijama, a ko, opet, misli da se samo trudom postiže cilj, pravi se neovisnim." Naše je da se trudimo i koristimo darovane nam potencijale i prema tome ćemo biti vrednovani. Uradimo što je do nas i oslonimo se na dragog Boga jer na koncu sve zavisi od Njegove volje.

„Da se dunjaluk čitav sastavi da tebi korist donese neće ti donijeti koristi osim one koju je Allah odredio! I kad bi se svi sastali da ti bilo kakvu štetu nanesu neće ti naštetiti osim onoliko koliko Allah dozvoli“, riječi su Božijeg poslanika.