Spisak knjiga koje posjeduje KITABHANA " 'ILM " u Gornjem Rahiću, ovdje ćemo navest naziv djela i ime pisca. Samo ćemo spomenuti jedan naslov od većeg broja djela koja nose naslov isti, jer da napomenemo trenutno posjedujemo najmanje oko 2.200 komada knjiga djela iz raznih oblasti nauke te svakim danom obagaćujemo naš fond. Ovome ne izostaje ni broj učlanjenih članova ove kitabhane tako da on trenutno iznosi preko 60 učlanjenih osoba raznog uzrasta. Također posjedujemo oko 100 komada CD, DVD, te oko 50 video kaseta. Nijet je nabavit oko 10.000 komada knjiga. Nastojaćemo u svom istraživačkom poduhvatu skidati prašinu sa svoje prošlosti putem naučnih dostignuća i utemeljenih argumenata poznatih u nauci. I na kraju postepeno ćemo dodavat naslove u produžetku.

K I T A B H A N A  " 'I L M "

NAZIV DJELA 

PISAC / PISCI / PREVODIOCI

1.Oksfordska historija islama 
2.Arapsko-bosanski  RJEČNIK
3.Srpskohrvatski ARAPSKI RJEČNIK
4.Prozn.knjiž. BiH na orijentalnim jezicima
5.Pedagog,prosv.reform.knjiž.Hamdija Mulić
6.Historija Bošnjaka
7.Islamska epigrafika BiH 1,2,3
8.Antolog.bošnjačke usmene epike
9.Antolog.bošnjačke drame XX vijeka
10.Antolog.starih bosanskih tekstova
11.Antolog.bošnjačke poezije na orijent. jezicima
12.Antolog.bošnjačke pripovijetke XX vijeka
13.Antolog.bošnjačke poezije XX vijeka
14.Antolog.bosanskohercegov. poezije XX vijeka
15.Antolog.bošnjačke usmene lirike
16.Kur'an časni
17.TEFSIR Ibn Kesir
18.Reis Džemaludin Č. prosvjetitelj i reforma.1,2
19.Ihja ulumid-din, 9 tomova
20.Izabrana djela ĐOZO, 1,2,3,4,5
21.TEFSIR Ibn 'Abas,1,2,3,4,5,6
22.Musned ebu Hanife
23.Muqaddima, 1,2  (Ibn Haldun)
24.Arapski jezik za 1,2,3,5,6,7,8,te 1,2,3,4 srednji
25.RJEČNIK Bosanskog jezika
26.Pravopis Bosanskog jezika
27.Gramatika Bosankog jezika
28.Gramatika Latinskog jezika
29.Bosanski jezik
30.Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora
31.Bošnjački narod i njegov jezik
32.PČELARSTVO
33.Kur'an u savremenom dobu 1,2
34.Historija Bosne i Hercegovine
35.Bosanski Pašaluk
36.Bosanskohercegovački gradovi 19 i 20 stoljeć
37.Učenje islama
38.Tumačenje Kur'ana i ideologije 20 stoljeća
39.Sahihul Buhari 1,2,3,4
40.Muslimova zbirka hadisa 1,2,
41.Tirmizijina zbirka hadisa 1,2,3,4
42.Hanefijski fikh 1,2,3
43.Podsjednik na stanja umrlih
44.Tematski tefsir Kur'anskih sura
45.Kazivanje o Vjerovjesnicima
46.Multqa'l-behur 1
47.Subulu's-selam 1
48.Velikan tefsirskih znanosti
49.Prevent. zaštita i liječenje Kur'anom i Sunnet.
50.Tefsir-tumačenje razumijevanje Kura'na
51.Broj 40 u hadisima Allahovog Poslanika a.s.
52.Islamski bonton
53.Poslanikov životopis
54.Snovi i njihova značenja
55.Tematska klasifikacija Kur'anskih ajeta'
56.Kur'anski belegat i njegov i'džaz
57.Muhammed a.s. život i djelo 1,2
58.Bistro more pobožnosti i suptilnosti
59.Muhammad
60.Učenjaci i sufije (tabeqat sugra)
61.Metodologija tumač. Kur'ana u Hanef.mezheb
62.Poslanikova medicina
63.Stvaranje i razvoj čovjeka u svij.med.i  Kur'ana
64.Poslanikova misija,politika i strateg.odbrane
65.Sljedbenici knjige
66.Uvođenje zaljubljenih
67.Šta je svijet izgubio stagnacijom muslimana
68.Islam između istoka i zapada
69.Ovisnost o drogama
70.Veliki tumač snova
71.Biti evropski musliman
72.Islam i siromaštvo
73.Dijalog s prijateljem ateistom
74.Islam i zapadna civilizacija
75.Ličnost žene muslimanke
76.Dvadeset principa razumijevanja islama
77.Tedžvid-pravilno učenje Kur'ana
78.Velikani hadiskih znanosti
79.Šejtanove zamke
80.Tajna života,duše i tijela
81.Fikh muslimanskih manjina
82.Bolest i lijek
83.Ummet ili nacija
84.Poslanik kao učitelj i njegovi metodi podučav.
85.Nablusijev tumač snova
86.Istine o tesawufu
87.Veliki grijesi
88.Izbor poslanikovih hadisa
89.Vazovi
90.Živi islam
91.Islam pod opsadom
92.Iz života Ashaba
93.Iz života Tabi'ina
94.Zaboravljeni islam
95.Vodič ka džennetu
96.Put pravog muslimana 1,2
97.Žena između tiranije zapad.sistema i mil.Bož.
98.Vjerovanje jednog muslimana
99.Rekordi, nagrade, uspjesi
100.Žuri Mirza na pouku
101.Zavičaj me čini pjesnikom
102.Misli Allahovog Poslanika (izbor)
103.Mevlud
104.Muhammed Resulullah
105.Ovdje i sada /Harabat
106.Čarolije bilja u svakodnevnom životu
107.Fiku-l-ibadat
108.Zbirka dova na bosanskom jeziku
109.Islam i žena
110.Klasici arapsko islamske medicine
111.Kćerke Vjerovjesnika s.a.v.s
112.Osnovi gramatike bosanskog jezika
113.Knjiga o octu
114.Ejjuhel-Veled
115.Sistem života u islamu
116.Iz kabura u džennet  ili džehennem
117.Put spašene zajednice
118.Ekstrasistolne aritmije (priručnik za ljekare)
119.Pouke o moralu i bogobojaznosti
120.Imanski i islamski šarti
121.Islamski odgoj i škola Hasana el-Bennaa
122.Deseterica kojima je obećan džennet
123.Mali predznaci sudnjeg dana
124.Es-sunne(41 hadis s prijevodom i koment.)
125."I'tikad-nama"Islamsko vjerovanje
126.Genocid našeg doba
127.Komentar tri osnovna načela
128.Opći prikaz vjere islama
129.Metode da'veta u spreč. i otklanj.loših djela
130.Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini
131.Dijalog islamskih i evropskih učenjaka
132.Vjerovanje u Boga dž.š.
133.Dva splavara mala
134.Prava domovina
135.Jesmi li muslimani
136.Šta znači moja pripadnost islamu
137.Pisanje islamskih termina u bos. jeziku
138.Jezik u vremenu
139.Znati pisati
140.Muhammed- kao da ga vidiš
141.Leksikon bosanskog jezika
142.Čovječe ne zavaravaj se
143.Prokleta avlija
144.Vlati trave
145.Prognane elegije
146.Tvrđava
147.Put k Swanu,Combray
148.Nekrolog jednoj čaršiji
149.Životinjska farma
150.Talhe ili šedrvanski vrt
151.Sarajevo blues
152.Grobnica za Borisa Davidoviča
153.Hamlet
154.Doživljaji Arthura Gordona Pyma i druge prič
155.200 najljepših sevdalinka,za gradom jabuka
156.Travnička hronika
157.Proces
158.Zapisi iz mrtvog mora
159.Spolne bolesti-blud
160.Poroci (Alkohol, duhan, kocka...)
161.Najbolja oporuka
162.Fetve o ženskim pitanjima
163.Zašto su muslim. nazad.,a drugi napredovali
164.Islam kao alternativa
165.Povodi objave Kur'ana
166.U njima imate divan uzor
167.Ebu Bekr i Omer r.a.
168.Ko su džini i šejtani
169.Islamizacija Bosne i Hercegovine
170.Od sumnje do vjerovanja
171. Kur'an ispred nauke i civilizacije
172.The Penguin English Dictionary
173.Europski rječnik
174.Englesko-Hrvatski rječnik
175.Alhemičar
176.Uputa tragaocima pravog puta
177.Halal i haram u islamu
178.Obnova vjerske misli u Islamu
179.Liječenje Kur'anom
180.Mimar
181.Povijest halifa
182.Savremeni povratak islamu
183.Moral muslimana
184.Gorka istina
185.Razumijevanje prioriteta
186.Mudrost (El-Hikem)
187.Odgonetanje Božijih znakova
188.Ši'a u islamu
189.Propisi o postu
190.Nemuslimani u islamskom društvu
191.Boja povijesti
192.Vijest velika
193.Istorijski razvoj institucije  Rijaseta
194.Adabi učenja Kur'ana
195.Dileme oko islama
196.Kultura naobrazba da'ije
197.Ilhamija
198.Bašča namaza
199.Đavo i gospođica Prim
200.Svećenikov put u islam
201.Bosanska piramida sunca
202.Islamska prijetnja -mit ili stvarnost
203.Susret sa Predsjednikom BiH
204.Srebrenički inferno
205.Vrline Allahovog Poslanika
206.Biseri i merdžani
207.Planeta Sarajevo
208.Kur'anski fenomen
209.Islamska deklaracija
210.Islam i muslimani u savremenom svijetu
211.Bošnjaci na univerzitetu El-Azher
212.Brak i intimni odnosi u islamu
213.Kur'anski izazov modernoj nauci
214.Zapad i islam ka dijalogu
215.Allah-Islamsko poimanje i vjerovanje
216.Demijurg
217.Onda sam krenuo pravim putem
218.Problemi intimnog života supružnika
219.Religija unutar granica čistog uma
220.

John. L. Esposito 
Teufik Muftić
Hasan Kaleši, Kamil Buhi
Amir Ljubović, Sulejman Grozdanić
Ifet Mustafić
Mustafa Imamović
Mehmed Mujezinović
Đenana Buturović
Gordana Muzaferija
Mak Dizdar
Emina Memija, Lamija Hadžiosmanović
Enes Duraković
Enes Duraković
Enes Duraković,Mile Stojić,Marko Vešović
Munib Maglajlić
Hfz. Muhammed Pandža,Džemaluddin Čaušević
Muhammed Nesib er- Rifa'i
Enes Karić,Mujo Demirović
Ebu Hamid el- Gazali
Husein Đozo
'Abdullah ibn 'Abas
Fuad Sedić
Teufik Muftić
Omer Nakičević,Jusuf Ramić,Mesud Hafizović
Alija Isaković
Senahid Halilović
Dževad Jahić,Senahid Halilović,Ismail Palić
Zoran Milanović
Senahid Halilović
Dževad Jahić
Dževad jahić
Josip Belčić, Josip Katalinić i dr.
Enes Karić
Mehmedalija Bojić
Hazim Šabanović
Ilijas Hadžibegović
Mustafa Spahić
Enes Karić
Hasan Škapur, Hasan Makić
Šefik Kurdić
Mahmut Karalić
Abdulhamid Mahmud Tuhmaz
Muhamed ibni Ahmed El-Kurtubi
 Muhamed El-Gazali
Hafiz Ibn Kesir
Ibrahim el-Halebi
Muhammed b.Isma'il es-San'ani
Ahmed Adilović
Muhamed Abdulaziz
Jusuf Ramić
Mirsad Sedić
Šefik Kurdić
Ibn Hišam
Šefik Kurdić
Muhammed Fuad Abdulbaki
Omer Nakičević
Muhammed Hamidullah
Ahmed Ferid
Ebu Bekr Siradžudin / Martin Lings
Abdulwehab eš-Šar'ani
Safvet Halilović
Ibn Kajjim el-Dževzije
Muhammed Ali El-Bar
Mustafa Spahić
Hajrudin Pekarić-Dino
Ibn Qajjim El-Dževzijje
En-Nedevi
Alija Izetbegović
Osman Sinanović
Ibn Sirin
Tariq Ramadan
Jusuf el-Karadavi
Mustafa Mahmud
Sayid Mujtaba Musavvilari
Muhammed Ali El-Hašimi
Džuma Emin
Ćamil Silajdžić,Ibrahim Trebinjac
Šefik Kurdić
Ibn Qajjim El-Dževzije
Salim Bazmol
Jusuf el-Karadavi
Ibn Qajjim El-Dževzije
Abdullah Al-Ahsan
Abdulfettah Gudde
Abdulgani El.Nablusi
Abdul-Kadir 'Isa
Fuad Sedić
Jakub Memić
Halil Mehtić
Akbar S. Ahmed
Akbar S. Ahmed
Abdurrahman Ra'fat El-Baša
Abdurrahman Ra'fat El-Baša
Smail Balić
Ibn Qajjim El-Dževzije
Ebu Bekr Džabir El-Džezairi
Muhammed Seid Ramadan El-Buti
Muhammed El-Gazali
Renata Risek
Rešad Kadić
Alija Arif Delić
Preporod
Rešad Kadić
Ešref Kovačević
Dino Međedović
Richard Lucas
Muhamed Seid Serdarević
H.Ismail Selimović
Hasan Ljevaković
Izet Mešić
Muhammed Muveffek Sulejme
Ibrahim Čedić
Emily Thacker
Hamid ebu Muhammed El-Gazali
Ebu-l-e'ala el-Mevdudi
Abdulah B. Ahmed Ali Allaf el-Gamidi
Muhammed Džemil Zejno
I.S. Lambić
Derviš Spahić
Derviš Spahić
Jusuf el-Karadavi
Muhammed Muvaffak Selima
Fuad Sedić
Mehmed Handžić
Halid el-Bagdadi
Enes Pašalić
Muhammed ibnu Salih el-'Usejmin
Ali Tantawi
Abdul Hamid Al-Bilali
Muhamed Hadžijahić
Ahmed Smajlović
Muhamed el-Behijj
Sead Hambiralović
Sead Hambiralović,Vojin Krsmanović
Muhammed Kutb
Fethi Jeken
Ahmet Kasumović, Refik Bulić
Ahmet Kasumović
Ahmet Kasumović
Aid El-Karni
Ahmet Kasumović,R.Butković
Ebu-l-Feredž 'Abdurrahman ibnul-Dževzi
Ivo Andrić
Walt Whitman
Mile Stojić
Meša Selimović
Marcel Proust
Zuko Džumhur
George Orwell
Irfan Horozović
Semezdin Mehmedović
Danilo Kiš
William Shakespeare
Edgar Alan Poe
Ivan Lovrenović
Ivo Andrić
Franz Kafka
Fjodor Mihailovič Dostojevski
grupa autora
grupa autora
grupa autora
Muhammed el- Musnid
Emir Šekib Arslan
Murad Hofman
Jusuf Ramić
Mehmed Karahodžić
Tarik Suvejdan
Vehid Abdusselam Bali
Mehmed Handžić
Mustafa Mahmud
Mustafa Mlivo
Engleski rječnik
Henri i Monique Goursau
B.Kalogjera N.Kudiš
Paulo Koeljo
El-haris b.Esed el-Muhasibi
Jusuf el-Karadavi
Muhammed Ikbal
Rijad Muhammed Semaha
Hazim Akmadžić
Dželaluddin es-Sujuti
Ebu-l-Hasen En-Nedevi
Ahmed Muaz Hakki
Muhammed el-Gazali
Jusuf el-Karadavi
Ahmed ibn Ataullah el-Iskender
Anne Marie Schimmel
Sejjid Muhammed Husejn Tabatabai
Jusuf el-Karadavi
Jusuf el-Karadavi
Nedžad Latić
Muhammed Abdullah Draz
Omer Nakičević
Imam En-Nenevi
Muhammed Qutb
Jusuf el-Karadavi
Muhamed Hadžijamaković
Hasan Kjafi Pruščak
Paulo Koeljo
Izet Terzić
Semir Osmanagić
John. L. Esposito 
Esad Bučuk
Džemaludin Latić
Imam Tirmizi
Fikret Pašanović
Abdulah Sidran
Malik ibn Nebi
Alija Izetbegović
Salih Čolaković
Jusuf Ramić
Šefik Kurdić
Fuad H.Meco
Ekmeleddin Ihsanoglu
Ahmed Behdžet
Džemaludin Alić
Muhammed Tidžanija
Ummu Sufjan
Imanuel Kant